Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erkennen erfgoedinstellingen

Kwaliteitslabel

Elk museum, elke culturele archiefinstelling en elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het verdient dan een kwaliteitslabel. Zo’n kwaliteitslabel schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld:

 • bruiklenen
 • schenkingen
 • samenwerking
 • wetenschappelijk onderzoek, … .

Het Cultureel-erfgoeddecreet wil zich hiermee, op vraag van de collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen, verder inschakelen in de internationale kwaliteitscriteria.

 

Voorwaarden voor toekenning van het label

Het beheren van cultureel erfgoed is een eerste voorwaarde voor de toekenning van het label. Het beheren alleen is echter niet genoeg. Cultureel erfgoed wordt niet bewaard om te verstoffen, ver- of opgeborgen te blijven maar net omdat het een waarde heeft voor de gemeenschap. De organisatie moet het cultureel erfgoed inzetten, tonen, ter beschikking stellen, presenteren, … en dit niet zomaar, maar wetenschappelijk/ methodologisch onderbouwd. De museologie, de archivistiek en het hedendaagse documentenbeheer en de informatie- en bibliotheekwetenschap vormen hiervoor de basis.

De volledige werking vatten we samen in vier basisfuncties:

 • de verzamelfunctie
 • de behoud- en beheerfunctie
 • de onderzoeksfunctie
 • de publieksgerichte functie.

 

Verantwoordelijkheid

Een erkende organisatie draagt verantwoordelijkheid over cultureel erfgoed dat in Vlaanderen wordt bewaard. Ze beheert het cultureel erfgoed en oefent de vier basisfuncties op een evenwichtige wijze uit. Ze focust op alle basisfuncties en zorgt er zo voor dat het cultureel erfgoed blijft bestaan, kan overgedragen worden en ze vermijdt een letterlijke consumptie, verbruiken of opgebruiken van het cultureel erfgoed. Het uitvoeren van de vier basisfuncties en de evenwichtige invulling ervan zorgt ervoor dat een integraal cultureel-erfgoedbeleid wordt gestimuleerd. 

 

Subsidies

De erkenning wordt uitdrukkelijk losgekoppeld van de subsidiëring. De erkenning gaat over de dagelijkse werking, hoe deze wordt georganiseerd en hoe er wordt omgegaan met het cultureel erfgoed dat de cultureel-erfgoedorganisatie beheert. De erkenningsvoorwaarden en de criteria op basis waarvan de hoogte van de subsidie wordt bepaald, zijn verschillend. Een organisatie kan bijgevolg erkend worden zonder werkingssubsidies te ontvangen. Bij het toekennen van een werkingssubsidie wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteitsvolle werking al aanwezig is en dat de cultureel-erfgoedorganisatie dus erkend is.

 

Aanvraag van een kwaliteitslabel

Aanvraag van het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel- erfgoedorganisatie (DOC, 1 MB)

Met dit formulier kan een collectiebeherende cultureel-erfgoedinstelling een kwaliteitslabel aanvragen. De drie soorten kwaliteitslabels die aangevraagd kunnen worden zijn:

 • een door de Vlaamse overheid erkend museum
 • een door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling
 • een door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek.

 

Jaarverslag

Er wordt geen formulier opgelegd of ter beschikking gesteld voor het jaarverslag.

Het verslag bestaat uit een beknopt inhoudelijk verslag (waarin activiteiten m.b.t. de verschillende basisfuncties  toegelicht worden) en een beknopt overzicht van de kosten en opbrengsten.

Het volstaat om het jaarverslag in te dienen dat voor de eigen bestuursorganen ter verantwoording wordt opgesteld, indien bovengenoemde elementen hierin opgenomen zijn.

Stuur een digitale versie via e-mail naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be in een MSWord- of PDF-bestand.

 

Handleiding

Handleiding bij het Cultureel-erfgoeddecreet: het kwaliteitslabel (PDF)