Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onderzoek naar de functie participatie in het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet van 4 december 2013 is functiegericht. Een van de functies is ‘participatie’. In de vroegere regelgeving was participatie beperkt tot twee disciplines: sociaal-artistiek werk en kunsteducatie. De definitie van participatie als functie maakt een bredere invulling mogelijk. De Memorie van Toelichting bij het Kunstendecreet stelt dat “participatie vertrekt van de expliciete zorg voor het toegankelijk maken en het actief betrekken van diverse publieken waarbij aandacht gaat naar meer kwaliteit en grotere intensiteit van het deelnemen en het aanspreken van nieuwe doelgroepen. De participant wordt sterk geëngageerd bij de uitvoering van het proces. De betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering zijn even belangrijk als het artistieke resultaat. De participatieve methodes die hiervoor nodig zijn kunnen van sociaal-artistieke of kunsteducatieve aard zijn, maar deze functie beperkt zich hier niet toe.”

In het najaar van 2015 werden voor het eerst dossiers ingediend voor structurele ondersteuning op basis van de nieuwe regelgeving. Daarna wilde de Vlaamse overheid inzicht krijgen in de manier waarop de functie participatie werd ingevuld, zowel in de ingediende dossiers als in de beoordelingsprocedure. Daartoe gaf zij een onderzoeksopdracht.

Het onderzoek bestond uit drie delen:

  • De 78 dossiers waarin de functie participatie werd aangekruist, werden gescreend om te zien hoe de functie participatie werd ingevuld. Vervolgens werd er gekeken hoe de verschillende commissies deze functie beoordeelden.
  • Daarna werden de organisaties die de functie in hun dossiers aankruisten bevraagd om te achterhalen waarom zij de functie hadden aangekruist en hoe zij ze invulden. Zo kregen we een zicht op de manier waarop er in de kunstensector naar participatie wordt gekeken.
  • Ten slotte ontwikkelden de onderzoekers een kader dat de indieners en de beoordelaars in staat moet stellen de functie in haar breedte te omschrijven en te beoordelen.


Onderzoek naar de functie participatie in het Kunstendecreet (PDF)