Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Hoe aanvragen ?

De standaardvergunning

U kan als eigenaar zelf de vergunning aanvragen. In de regel worden uitvoervergunningen aangevraagd door de firma die ook voor het transport van de werken instaat, alsook voor de douaneformaliteiten.

De aflevering van een uitvoervergunning gebeurt op basis van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier wordt uit veiligheidsoverwegingen niet online ter beschikking gesteld. U dient het aan te vragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het formulier voor de standaarduitvoervergunning moet in drievoud, leesbaar en onuitwisbaar worden ingevuld, bij voorkeur mechanisch of elektronisch. Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te geschieden. Op het formulier mogen geen doorhalingen, verbeteringen of andere wijzigingen worden aangebracht. Door elk niet gebruikt vak moet een streep getrokken worden, zodat er niets toegevoegd kan worden in een later stadium.

In principe moet voor elk cultuurgoed een apart formulier worden ingevuld, behalve wanneer de vergunning betrekking heeft op één enkele zending die bestaat uit meerdere objecten met dezelfde eindbestemming (zo bijvoorbeeld in geval van meerdere bruiklenen voor dezelfde tentoonstelling of beurs). In dat geval dient u bij de aanvraag een lijst met de cultuurgoederen (inclusief toereikend beeldmateriaal) bij te voegen. Deze uitzondering moet wel steeds voorafgaandelijk door het Departement Cultuur, Jeugd en Media toegestaan worden. U neemt daarvoor best telefonisch of per e-mail met ons contact op.

Het ingevulde formulier bezorgt u per post of per drager aan:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Cultureel Erfgoed
t.a.v. Hans Feys
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Contact

Hans Feys
T 02 553 68 26

Als bijlagen voegt u toe:

  • het nodige documentatiemateriaal voor identificatie,
  • één kleurenfoto in drie exemplaren (minimaal 9 x 12 cm) van het cultuurgoed,
  • een document dat de provenance van het cultuurgoed toelicht.


De algemene open vergunning

De algemene open vergunning kan alleen worden aangevraagd door musea of andere erfgoedinstellingen en dit enkel voor stukken uit hun vaste collectie.

Indien een museum of een andere erfgoedinstelling beroep wenst te doen op deze vergunning kan dit via een schrijven waarbij naast de loutere vraag ook het belang van deze vergunning voor de instelling toegelicht wordt.

Het schrijven dient te worden verstuurd naar onderstaand adres:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Cultureel Erfgoed
t.a.v. Hans Feys
Arenbergstraat 9
1000 Brusse

Contact

Hans Feys
T 02 553 68 26


De Specifieke open vergunning

De specifieke open vergunning kan alleen worden aangevraagd door eigenaar of de rechtmatige bezitter van het cultuurgoed.

De aflevering van een uitvoervergunning gebeurt op basis van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier wordt uit veiligheidsoverwegingen niet online ter beschikking gesteld. U dient het aan te vragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Voor elk cultuurgoed dient een apart formulier worden ingevuld.

Het ingevulde formulier  bezorgt u per post of per drager aan:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Cultureel Erfgoed
t.a.v. Hans Feys
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Als bijlagen voegt u toe:

  • het nodige documentatiemateriaal voor identificatie
  • één kleurenfoto in drie exemplaren (minimaal 9 x 12 cm) van het cultuurgoed
  • een document dat de provenance van het cultuurgoed toelicht