Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van beoordelaars

Opdracht

Uit de pool van beoordelaars worden commissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. Vanaf de aanstelling van de nieuwe pool, die van start zal gaan vanaf januari 2019, zal gewerkt worden met een deel vaste en een deel wisselende leden. Het doel is om nog meer te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.

De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Op basis hiervan beoordelen zij de subsidieaanvragen binnen het kader dat hiervoor door de adviescommissie is uitgewerkt onder meer in het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De pool van beoordelaars is op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna de helft van de leden zal vervangen worden door nieuwe kandidaten. De huidige pool werd sedert 1 november 2017 aangevuld met de personen vermeld in de volgende aanvullende lijst pool van beoordelaars (PDF).


Meer info

Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops ging de administratie in de loop van 2015 in op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Naar aanleiding van de benoeming van 38 bijkomende commissieleden organiseerde het Departement CJM / team Kunsten en Cultureel Erfgoed begin februari 2018  een infosessie voor die nieuwe beoordelaars. Daar werd onder meer aan de hand van de volgende presentaties gefocust op een aantal aspecten die van belang zijn voor het formuleren van een advies onder het Kunstendecreet:

De advisering gebeurt digitaal via de webapplicatie KIOSK-redactie. Momenteel wordt de werklast m.b.t. de redactie van de adviezen onder de loep genomen met het oog op een vereenvoudiging van zowel KIOSK (aanvraagmodule) als KIOSK-redactie (adviesmodule).