Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies Pilootprojecten waarderen

Erfgoed benoemen en bewaren vraagt dagelijks om strategische investeringen en beslissingen, o.a. inzake bewaren, behouden of ontwikkelen, onderzoeken, publieksgericht werken en participatie. Dit geldt vooral voor roerend, maar ook voor immaterieel cultureel erfgoed, en kan mee bepalend zijn voor initiatieven inzake digitalisering. 

Een doordacht waarderingsbeleid is dus onontbeerlijk bij alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking. Het is tegelijk motiverend om gericht en duurzaam rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking aan de slag te gaan. Door bv. de verankering in de beleidsvisie van een instelling of organisatie (cfr. het collectieplan, het informatiebeleidsplan, enz.), levert het een belangrijke bijdrage bij de duurzaamheid van de werking.

Internationaal zijn er heel wat voorbeelden van participatieve waarderingstrajecten die tot effectieve resultaten hebben geleid. Hoewel er ook al waarderingspraktijken en -ervaringen zijn in Vlaanderen, is er op dit ogenblik nog te weinig ervaring met het begeleiden en het toepassen van systematische waardering van cultureel erfgoed zowel in als over de verschillende organisaties en deelsectoren heen, en in een ‘ketenregie’ vanaf het moment van benoemen tot het moment van (her)bestemmen van cultureel erfgoed.

FARO richtte voorjaar 2016 een sectorbrede werkgroep op rond waarderen, die momenteel basisnormen – en begrippen én een toolbox ontwikkelen voor collectiewaardering. Het is tevens een overlegplatform waarbij kennis en expertise gedeeld worden. 

Met het reglement pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed wordt het voor landelijke cultureel-erfgoedorganisaties mogelijk om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed, impulsen te geven aan deze praktijk én kennis en expertise op te bouwen en te delen zowel in de organisaties zelf als in het veld. 

In 2017 en 2018 wordt hiervoor telkens 500.000 euro op de begroting voorzien.