Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Periodieke wetenschappelijke publicaties over volkscultuur en geschiedenis

Uitdovende subsidieregeling 

In het Cultureel-erfgoeddecreet staat een subsidieregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties van volkscultuur en geschiedenis, die onder de bepalingen van het vroegere Decreet op de Volkscultuur een subsidie ontvingen tot 2008, geen landelijke organisatie zijn en niet behoren tot een cultureel-erfgoedconvenant. Zij ontvangen nog tot 2014 het subsidiebedrag van 2007 mits zij aan de criteria voldoen.


Artikel 1 : Doelstelling en doelgroepen

Deze subsidieregeling heeft als doel publicaties van resultaten van menswetenschappelijk onderzoek (meer bepaald familiekunde, heemkunde en andere varianten van lokaal en regionaal historisch onderzoek, industriële archeologie en/of volkskunde) te ondersteunen in Vlaanderen.

De subsidie wordt toegekend als tussenkomst in de uitgave van periodieke wetenschappelijke publicaties (door de verenigingen die krachtens art. 121 van het Cultureel-erfgoeddecreet recht op deze subsidie hebben) in het kader van de uitdovende subsidieregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties van volkscultuur en geschiedenis.

De subsidie is gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie van de verantwoordingsnota, bestaande uit een formulier en één exemplaar van de publicatie.


Artikel 2 : Begrippen en categorieën

Met periodieke publicaties worden hier tijdschriften en jaarboeken bedoeld.

  • Een tijdschrift is een gedrukte publicatie die met vooraf bepaalde tussenpozen (die de drie maanden niet mogen overschrijden en waarbij de periodiciteit op de kaft staat aangegeven) verschijnt, en dit gedurende onbepaalde tijd.
  • Een jaarboek is een gedrukte publicatie die, zoals aangegeven moet staan op de kaft, jaarlijks verschijnt, en dit gedurende een onbepaalde tijd.

De publicaties moeten met aandacht voor vormgeving en moderne druktechnieken zijn uitgegeven.

Het minimum aantal redactionele pagina’s (zonder publiciteit of reclameboodschappen van eventuele sponsors) per jaargang bedraagt 200 bladzijden.

Nieuwsbrieven, contactbladen, mededelingenblaadjes of huisorganen komen niet in aanmerking.

De oplage bedraagt minstens 300 exemplaren per aflevering of jaarboek.

Het moet gaan om wetenschappelijke periodieke publicaties met goed of zeer goed niveau. De werking van een verantwoordelijke redactie wordt verondersteld. De publicaties bevatten in hoofdzaak originele, nog niet eerder gepubliceerde substantiële bijdragen met een kritisch apparaat en/of lijst van gebruikte bronnen, naast eventueel informatieve verslagen van studiedagen, tentoonstellingen en/of andere wetenschappelijke manifestaties, kritische recensies of bibliografische instrumenten. In principe zijn de (meerderheid van de) bijdragen in het Nederlands gesteld.

Het thematisch bereik, dat in principe in de titel of een redactioneel statement aangegeven staat, is dat van familiekunde, heemkunde en andere varianten van lokale en regionale geschiedenis, industriële archeologie en/of volkskunde.


Artikel 3: Samenstelling van het dossier

Het dossier (per periodieke publicatie) moet als volgt samengesteld zijn:

  1. een ingevuld formulier Aanvraag van een subsidie voor een periodieke wetenschappelijke publicatie over volkscultuur en geschiedenis
    Het formulier kan ook bij Kunsten en Erfgoed worden opgevraagd via gewone post (Marc Bastijns, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel) of via een e-mail aan marc.bastijns@cjsm.vlaanderen.be.
  2. één exemplaar (van de jaarproductie) van de betrokken periodieke publicatie
    Het gaat steeds om een publicatie die in het voorgaande jaar of in de periode tussen 1 juli van het voorgaande en 30 juni van het huidige jaar verschenen is (en waarvoor nog geen subsidie van de Vlaamse Gemeenschap werd ontvangen).

Artikel 4: Procedure

Dossiers worden ten laatste op 1 oktober van het lopende jaar ingediend (poststempel geldt als bewijs). 

Dossiers worden gericht aan:
Kunsten en Erfgoed
Marina Laureys, afdelingshoofd Erfgoed
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL

Periodieke publicaties die niet aan de minimale voorwaarden (omvang van 200 bladzijden, oplage van minstens 300 exemplaren, thematisch bereik, tijdpad van publicatie, …) voldoen, worden niet in aanmerking genomen. In geval van flagrante inconsistenties wordt het dossier afgekeurd en de subsidie niet uitbetaald.