Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Commissies

Pool van beoordelaars

Opdracht

Uit de pool van beoordelaars worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.

De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Op basis hiervan beoordelen zij de subsidieaanvragen binnen het kader dat hiervoor door de adviescommissie is uitgewerkt onder meer in het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De nieuwe pool van beoordelaars is op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar. Die pool wordt vanaf 1 november 2017 aangevuld met de personen vermeld in de volgende aanvullende lijst pool van beoordelaars (PDF). Deze benoeming is voor alle leden van kracht tot 31 mei 2019.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 doorgingen in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

Naar aanleiding van de benoeming van 38 bijkomende commissieleden organiseerde het Departement CJM / team Kunsten en Cultureel Erfgoed begin februari 2018  een infosessie voor die nieuwe beoordelaars. Daar werd onder meer aan de hand van de volgende presentaties gefocust op een aantal aspecten die van belang zijn voor het formuleren van een advies onder het Kunstendecreet:

 

Pool van voorzitters

Opdracht

Naast de adviescommissie en de pool van beoordelaars is voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Daarvoor kunnen zij onder meer beroep doen op het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De voorzitters werden op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 doorgingen in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

Adviescommissie Kunsten

 

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende drie kerntaken heeft:

 • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen;
 • beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling;
 • erop toezien dat het proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers. Ze vergadert ongeveer tien keer per jaar, d.i. telkens op de laatste vrijdag van maand.


Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De samenstelling ervan kan tijdens de mandaatperiode niet gewijzigd worden.

 

Agenda adviescommissie 2017 (algemeen)

De adviescommissie werkt momenteel aan een evaluatie van de beoordelingsprocedure. Daartoe werd een enquête georganiseerd bij de sector en de beoordelaars en werd feedback gezocht van de VVSG, de SARC, Kunstenpunt, oKo en de voorzitters van de beoordelingscommissies. De adviescommissie zal de analyses en de feedback van deze actoren ter harte nemen en punten evalueren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg van het Kunstendecreet. Zij zal deze evaluatie daarna terugkoppelen naar de verschillende actoren.

Sommige punten kunnen op korte termijn worden doorgevoerd, andere vragen een evaluatie op middellange termijn. Enkele punten liggen decretaal vast en vereisen een wijziging in het decreet.

 • De adviescommissie werkt op korte termijn aan een update van het draaiboek en aan een handleiding die bij het draaiboek hoort. De handleiding zal een beknopt overzicht omvatten van het evaluatieapparaat, evenals concrete scenario's en best practices. De adviescommissie zal deze handleiding voor beoordelaars uitwerken tegen de eerste beoordelingsronde van 2018 met indiendatum 15 september 2017.
 • Op middellange termijn zal de adviescommissie volgende elementen van het beoordelingsproces evalueren: de rol van de voorzitters en het voorzittersoverleg, het aantal commissieleden, de ranking, het verloop van een vergadering, de werklast, de rol van het zakelijk en artistiek advies, de aanstelling van de poolleden en de samenstelling van de beoordelingscommissies. Daarnaast zal de commissie ook de deontologische code verduidelijken.
 • Het verhaal en de repliek zijn decretaal bepaald. De adviescommissie zal in de handleiding verduidelijken wat deze inhouden en zal de minister eventueel adviseren om decreetswijzigingen te overwegen. Zij bekijkt eveneens een systeem van hearings.
 

Agenda adviescommissie 2018 (per vergadering)

 vrijdag 26 januari 2018:
 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Kennismaking met Jan Denolf, afdelingshoofd Subsidiëren & Erkennen
 3. Opvolging
  1. Presentatie voorstel beurzen
  2. Lijstje stakeholders in functie van jaaragenda
 4. Presentatie beoordeling eerste projectronde 2018
 5. Varia
 
 

Secretarissen

Opdracht

Het secretariaat van de beoordeling wordt verzorgd door medewerkers van de afdeling Kunsten. De secretarissen ondersteunen de beoordelaars en voorzitters en bewaken - samen met de voorzitters - de continuïteit.