Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Voorlopige adviezen erfgoedronde 2019-2023 bekendgemaakt aan de sector

15.05.2018

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen.

Het departement ontving 77 ontvankelijke aanvragen via de online-applicatie KIOSK. Samen vragen de cultureel-erfgoedorganisaties gemiddeld 50,5 miljoen euro per jaar. Het huidige budget bedraagt 27,6 miljoen euro per jaar.

Beoordeling

De beoordeling van de aanvragen gebeurde door vier beoordelingscommissies die samengesteld zijn uit experten uit het veld. Afhankelijk van het soort aanvraag is er een andere beoordeling:

  • Collectiebeherende organisaties, zoals musea, archieven en erfgoedbibliotheken, worden eerst ingedeeld bij een bepaald niveau (landelijk, regionaal of voldoet niet voor indeling). De commissie brengt hiervoor een bezoek ter plaatse en licht de huidige werking door. Op basis daarvan wordt een advies geformuleerd over de indeling. Vervolgens evalueert de commissie de beleidsplannen voor de periode 2019-2023, zoals beschreven in de aanvraag, en brengt hierover een afzonderlijk advies uit.
  • Dienstverlenende organisaties en de organisatie voor immaterieel erfgoed worden enkel beoordeeld op basis van de plannen voor de periode 2019-2023 zoals beschreven in de aanvraag. Die organisaties worden door de commissie uitgenodigd voor een hearing om hun aanvraag toe te lichten. Daarna formuleert de commissie haar advies.

Na de beoordeling door de beoordelingscommissies volgde een afstemming van de adviezen door een afstemmingscommissie die samengesteld is uit de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en de voorzitters en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies.

 

Voorlopig advies

De uitgebrachte adviezen zijn voorlopig en kunnen nog gewijzigd worden na de repliek.

Vanaf 15 mei kunnen de aanvragers het voorlopige advies over hun aanvraag consulteren via KIOSK. De organisaties hebben na ontvangst van de adviezen de mogelijkheid om, binnen de tien werkdagen, een repliek te formuleren via KIOSK. Er kan daarbij enkel gereageerd worden op feitelijke onjuistheden in het advies.

 

Verdere verloop

Na behandeling van de replieken maken de beoordelingscommissies de definitieve adviezen op. Die  adviezen worden opnieuw afgestemd door de afstemmingscommissie. De afstemmingscommissie zal daarbij een leeswijzer opmaken die toelicht hoe de adviezen geïnterpreteerd moeten worden en hoe die budgettair vertaald kunnen worden.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal de definitieve adviezen in de tweede helft van juni 2018 bekend maken. Daarna worden de steden en gemeenten op wiens grondgebied de aanvragende organisaties gevestigd zijn, gehoord door de minister als ze hierom vragen.

Vervolgens maakt het departement een voorstel van beslissing op voor de minister. De minister legt uiterlijk tegen 1 oktober 2018 een beslissing voor aan de Vlaamse Regering voor de toekenning van de werkingssubsidies 2019-2023.