Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Uitbreiding doelgroep pilootprojecten waarderen

23.11.2017
Pilootproject waarderen foto: Design museum Gent
Pilootproject waarderen foto: Design museum GentPilootproject waarderen foto: Design museum Gent

In januari 2017 lanceerde minister Gatz het reglement pilootprojecten waarderen voor cultureel erfgoed. In 2018 kunnen ook regionale spelers een aanvraag indienen. Het beschikbare budget wordt verhoogd naar 1.000.000 euro.

Een waarderingsbeleid is onontbeerlijk om een doordacht verzamel-, selectie-, borgings- en herbestemmingsbeleid te kunnen voeren. De pilootprojecten geven de mogelijkheid aan cultureel-erfgoedorganisaties om de kennis rond systematische collectiewaardering van cultureel erfgoed verder uit te bouwen.

De subsidie voor een pilootproject waarderen wordt aangevraagd door:

  • organisaties die een structurele subsidie ontvangen op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012
  • collectiebeherende organisaties die ingedeeld zijn op het regionale niveau

Dit houdt in dat de landelijke en regionale collectiebeherende instellingen, landelijke expertisecentra, cultureel-erfgoedcellen en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven in 2018 een aanvraag kunnen indienen.

1 miljoen euro wordt gereserveerd voor de pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed. Het bijkomend budget van 500.000 euro ten opzichte van 2017 zal specifiek ingezet worden voor de subsidiëring van waarderingsprojecten van of in samenwerking met regionaal ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en erfgoedcellen.