Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister Gatz benoemt pool van experten voor cultureel erfgoed

23.10.2017

Minister Sven Gatz benoemt de pool van experten in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise over verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld en -werking. Ze treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarvan ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. De beoordelingscommissies adviseren over:

 • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling. Die beoordelingscommissie bevat, naast leden uit de pool van experten, bijkomende leden met ervaring in het buitenland
 • aanvragen voor landelijke of regionale indeling
 • aanvragen voor werkingssubsidies

De leden uit de pool staan het departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

 • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels
 • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies
 • de evaluatie van werkingssubsidies
 • de evaluatie van kwaliteitslabels

De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Tijdens die periode kan de pool bijkomende leden krijgen of hersamengesteld worden. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van experten anderzijds.

Een lid van de pool:

 • heeft geen verkozen politiek mandaat
 • is geen medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet
 • is geen personeelslid van het steunpunt FARO
 • is geen personeelslid van de Vlaamse overheid,  dat betrokken is bij de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet
 • is geen personeelslid of lid van de raad van bestuur van een belangenbehartiger uit het veld

Wie benoemd is tot de pool van experten zal hiervan een bevestiging ontvangen per e-mail.

Voor meer info kan u terecht bij Wouter Brauns