Investeren in kennis

Als kennisorganisatie willen we de komende jaren volop investeren in experts met een diepgaande kennis van de behoeften en actuele thema’s uit het ruime beleidsveld. We willen ook intensieve aandacht besteden aan interdisciplinaire en transsectorale materies, zoals duurzaamheid, participatie, diversiteit, publiekswerking, het uitbouwen van aanvullende financiering en sectoroverschrijdende partnerprojecten. Die materies winnen immers steeds meer aan belang. Bovendien vergen initiatieven die het eigen beleidsdomein overschrijden, zoals de samenwerking met onderwijs en welzijn, ook een steeds complexere inzet van diverse medewerkers. Tot slot moeten beleidsinitiatieven die gespreid zijn over verschillende beleidsruimtes, zoals lokale (in beperkte mate), bovenlokale, Vlaamse en internationale initiatieven, over de sectoren heen worden aangepakt.


Geïntegreerde aanpak

De verwevenheid van kennis wordt groter en de beleidsvoorbereiding en -uitvoering complexer. Door te kiezen voor een meer geïntegreerde benadering kunnen we onze experts gerichter en efficiënter inzetten in functie van de transsectorale en domeinoverschrijdende behoeften. We verliezen uiteraard de specifieke sectorale noden en samenwerkingsvormen niet uit het oog. De eigenheid van elke sector blijft prominent aanwezig in de werking van de gebundelde expertise binnen de afdeling 'Subsidiëren en erkennen' in het algemeen en binnen de teams ‘Kunsten en cultureel erfgoed’, ‘Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk’ en ‘Transversaal en (boven)lokaal’ in het bijzonder.

De sectoren cultuur, jeugd en media zullen te allen tijde optimaal bediend blijven aangezien de contacten blijven lopen via de thematische experts van het Departement CJM.


Continuïteit van de werking

Sinds 1 januari 2018 neemt het departement ook de culturele en jeugdbevoegdheden van de provincies over en verwelkomt het meer dan zestig nieuwe collega’s. We doen ons uiterste best om de interne overdracht van taken en de inkanteling van de provinciale bevoegdheden zo vlot mogelijk te laten verlopen voor onze partners en klanten. Daarbij staat de continuïteit van de werking voorop. Het enige wat u van de invoering van de nieuwe structuur zou mogen merken, is dat we onze opdrachten beter uitvoeren, dat u beter een beroep op ons kunt doen en dat we beter met u zullen samenwerken.

Maak kennis met het organigram en de nieuwe indeling van het departement