Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Departement start traject ter voorbereiding van Strategische Visienota cultureel erfgoed.

26.05.2020

Op 1 april 2021 legt de minister van Cultuur zijn Strategische Visienota cultureel erfgoed voor aan het Vlaams Parlement. De Strategische Visienota is prioritair gericht op de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet. In zijn visienota concretiseert de minister zijn beleidsnota door prioriteiten te leggen en aandachtspunten mee te geven voor de volgende beleidsperiode.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media startte een traject op voor de voorbereiding van deze Strategische Visienota. Een eerste stap hierin is het opstellen van een omgevingsanalyse en het in kaart brengen van de uitdagingen voor de cultureel-erfgoedsector. Hiervoor vertrekken we van het Beleidsadvies en sectoranalyse, eind vorig jaar opgesteld door de Adviescommissie cultureel erfgoed en de voorzitters en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies uit de grote cultureel-erfgoedronde 2019-2023. FARO en het Departement CJM formuleerden opmerkingen en aanvullingen op deze teksten en stemden hierover af met de adviescommissie.

De volgende stap is de terugkoppeling van de voorlopige bevindingen met de sector. In de maanden mei en juni organiseren we -digitaal- overleg met de erkende en gesubsidieerde organisaties. Daarnaast plannen we thematisch overleg, overleg met andere beleidsdomeinen en met actoren als VVSG en VGC. We houden daarnaast ook rekening met andere belangrijke trajecten en ontwikkelingen die impact hebben op cultureel-erfgoedwerking.

Na de zomer volgt een terugkoppelingsmoment met vertegenwoordigers van de hele sector. Daarna start het eigenlijke schrijfproces en bepalen van prioriteiten. Uiteraard is het de minister die de uiteindelijke beslissingen neemt over de inhoud van de visienota.

Heb je vragen over de voorbereiding van de Strategische Visienota cultureel erfgoed? Contacteer Wouter Brauns of Katrijn Van Kerchove.