Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Cultureel-erfgoedronde 2019-2023 geëvalueerd

28.06.2019

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voerde een evaluatie uit van de voorbije cultureel-erfgoedronde 2019-2023. De ronde werd vlot doorlopen en resulteerde in een significante financiële inhaalbeweging voor de cultureel-erfgoedsector. Globaal kan dan ook geconcludeerd worden dat het Cultureelerfgoeddecreet en de uitgeschreven procedures een stevige basis vormen voor de kwalitatieve beoordeling. 

Dat neemt niet weg dat er een aantal belangrijke verbeterpunten zijn, zoals de hoge plan- en werklast en het omgaan met bepaalde nieuwe elementen in het decreet (aanduiden cultureel-erfgoedinstellingen, werken met meerdere beoordelingscommissies, repliek, …). 

De voornaamste voorstellen tot remediëring zijn:
  • het verder optimaliseren van de samenstelling van de beoordelingscommissies en het omgaan met mogelijke betrokkenheden, om te allen tijde de aanwezigheid van voldoende expertise te garanderen
  • het optimaliseren van het aanvraagformat en de criteria
  • het op punt stellen van de beoordelingsprocedure, onder meer m.b.t. hoorzitting, quotering, repliek en  afstemming
  • het verder scherpstellen van de rol van het departement bij de advisering en bij het opstellen van het voorstel van beslissing
  • het herbekijken van het systeem van indeling (beoordeling huidige werking) met meer aandacht voor continuïteit, eventueel gekoppeld aan het evaluatiesysteem
  • het op punt stellen van de procedure voor de aanduiding van en werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedinstellingen
  • het nadrukkelijker formuleren van prioriteiten en richtlijnen in de strategische visienota, zowel voor de beoordeling van individuele dossiers als voor de vertaling van de adviezen in een beslissing.  
 
Meer informatie vindt u in het uitgebreide evaluatieverslag. Dit omvat een overkoepelend document, met managementsamenvatting, en drie deelevaluaties:
 
In het najaar wordt een traject opgestart voor de implementatie van de bevindingen. Met vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met het team Kunsten en Cultureel erfgoed: