Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.


Welke activiteiten mogen nog niet? 

Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde activiteiten’ worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland (bvb. bioscopen vanaf 1/7), en/of als het om ‘hoog risico-activiteiten’ gaat. En dat natuurlijk altijd op basis van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstandsregels, de bubbels, enz. 

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden: 

  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen
  • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn
  • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, …). 

Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen opgestart worden. Enkel voor professionele actoren (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld.