Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 wordt het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18).  Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren.

Waarom een EYCH18?

Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese dimensie van hun geschiedenis en waarden en het gevoel van Europese identiteit te versterken.

Tegelijkertijd vestigt EYCH18 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen.

 

Organisatie

Europa

De organisatie is in handen van de Europese Commissie.

Alle lidstaten werden gevraagd om ‘nationale coördinatoren’ aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die rol op.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

De EU voorziet een budget van 8 miljoen euro. Dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma’s (extra calls of verschuiving van aandacht naar erfgoed) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau.  

 

België en Vlaanderen

Het EYCH18 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.  

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH18 in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita.

Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

 

Portaalsite

 

Label

In 2018 werden er in heel Europa het hele jaar lang allerlei evenementen georganiseerd om het rijke en verscheiden erfgoed in Europa onder de aandacht te brengen. Het Europese Erfgoedjaar was een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de schijnwerpers te zetten. Via het EYCH18-label  kon de brede erfgoedsector in Vlaanderen in haar in hun programmering inhaken op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Het label kon aangevraagd worden voor activiteiten, evenementen en projecten die plaatsvonden tussen 1 januari en 31 december 2018. Je initiatief stelt erfgoed en de zorg voor erfgoed centraal en heeft bij voorkeur een Europese dimensie. Omschrijf dat duidelijk in je aanvraag.  

De publieksgerichte activiteiten voor het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 werden via invoer op www.uitdatabank.be gepubliceerd en gepromoot op de agenda van www.europeeserfgoedjaar2018.bewww.uitinvlaanderen.be en tal van andere agenda’s. 

 

Projectsubsidies

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen we het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, erkende onroerend-erfgoeddepots, onroerend-erfgoedgemeenten, cultureel-erfgoedcellen en regionale collectie beherende cultureel-erfgoedorganisaties.

Een projectsubsidie kon aangevraagd worden door:

  • erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erkende onroerenderfgoeddepots en onroerenderfgoedgemeenten
  • cultureel-erfgoedcellen: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen waaraan een werkingssubsidie toegekend is voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid
  • collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie (musea, archieven en erfgoedbibliotheken) met een kwaliteitslabel die ingedeeld zijn bij het regionale niveau.

Bekijk de twintig gesubsidieerde projecten

 

EU-subsidies

Om transnationale projecten in het kader van het EYCH18 op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls binnen bestaande EU-subsidieprogramma’s zoals Creatief Europa, Cosme, Europa voor de Burger, Horizon2020 en Erasmus +. 

Om u op weg te helpen, organiseerde de Vlaamse overheid op 19 september 2017 een informatiesessie.

Lees het verslag.

Presentaties:

 

29 projecten kregen 5 miljoen euro subsidies van de Europese Commissie.

 

Vlaams programma 

Begin november 2017 gaven de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse minister bevoegd voor Culturele aangelegenheden, Sven Gatz het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen.

 

Events

Gedurende het hele jaar organiseert de Vlaamse overheid, al dan niet samen met Faro, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, en Herita extra evenementen en projecten met als doel kennisuitwisseling en netwerking binnen het erfgoedveld of om het draagvlak voor het erfgoed en de zorg ervoor te verhogen.

 

Faro Conventie

  • Streven naar ratificatie en vertaling

 

 

Contact

Coördinator voor Vlaanderen: Brigitte Myle, erfgoedjaar@vlaanderen.be