Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoededucatie

In opdracht van Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel en het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) verrichtten de Universiteit Antwerpen en de Xios Hogeschool Limburg in 2006 een onderzoek over de plaats en de rol van erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. De resultaten van dit onderzoek werden op 7 februari 2007 gepresenteerd.

Enkele van de conclusies die de onderzoekers op basis van een uitgebreide onderwijs- en erfgoedbevraging naar voor brengen:

  • hoewel erfgoededucatie ruimschoots aanwezig is binnen de huidige eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties, blijkt de kennis ervan nog onvoldoende bij leerkrachten en erfgoedinstellingen
  • er wordt in het kleuter- en buitengewoon onderwijs significant minder aandacht besteed aan erfgoededucatie dan in het lager- of algemeen secundair onderwijs
  • de samenwerking tussen de verschillende sectoren lijkt nog erg pril.

Op basis van de resultaten hebben Kunsten en Erfgoed, CANON, FARO en het VIOE zich ertoe verbonden om in een verder structureel overleg de aanbevelingen ter harte te nemen.

Het denktraject Erfgoededucatie bouwt verder op de studie. Het denktraject is een initiatief van Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, FARO en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Mensen uit beide sectoren − erfgoed en onderwijs − werden betrokken om te zoeken naar concrete en mogelijke acties.

In eerste instantie werd een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit mensen uit het onderwijs en uit de erfgoedsector. In het rapport Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog zijn conclusies te vinden rond negen verschillende hoofdstukken. Aan de klankbordgroep werd gevraagd waar de prioriteiten liggen. Door deze klankbordgroep werden enkele thema’s (communicatie, aanbod, vorming, samenwerking, diversiteit, e-erfgoed) uit de studie geselecteerd die momenteel van belang zijn. Vervolgens werden gericht mensen uit de onderwijs- en uit de erfgoedsector uitgenodigd om deel te nemen aan een denktraject. Op 9 november 2007 vond de eerste studiedag van dit denktraject plaats in Mechelen. Op 18 januari en 21 februari 2008 vonden de tweede en derde studiedag plaats. De bevindingen en reacties die voortkwamen uit deze denkdagen worden momenteel verwerkt in een publicatie door FARO. Het wordt een praktijkondersteunende publicatie waarin mogelijke acties, tips en inspirerende cases zijn opgenomen.