Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

De rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen

In opdracht van de Vlaamse overheid voerde de Universiteit Antwerpen het onderzoek uit met als titel De huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen

De nood aan aangepaste cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen is groot. Een belangrijke doelstelling binnen het cultureel-erfgoedbeleid vormt dan ook het ontwikkelen en realiseren van een geïntegreerd depotbeleid waarbij zowel lokale, regionale als Vlaamse actoren en overheden betrokken worden. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege, wil hiervan prioriteit maken.

De voorbije jaren zijn in Vlaanderen al verschillende studies opgesteld om de noden op het vlak van depots in kaart te brengen. Sinds 2008 hebben de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, de regiefunctie toegewezen gekregen voor het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid. In het kader van deze regiefunctie voeren alle provincies en de VGC ook veldonderzoek uit.

Voor de realisatie van het vooropgestelde depotbeleid was een verdere analyse en onderzoek nodig over de huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots. Door samenwerking en schaalvergroting tussen instellingen, tussen overheden en met de private sector kan immers meer gerealiseerd worden met een efficiënte inzet van middelen.

De huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen (PDF)