Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies

Wat?

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Dit kan zowel de creatie en spreiding van een voorstelling zijn als een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau. 

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. 

De werkverblijven, creatieopdrachten, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties die in het decreet van 2004 afzonderlijk werden benoemd vallen allen onder de noemer ‘projectsubsidies’.

Voor wie? 

Projecten kunnen zowel door individuele begunstigden als door rechtspersonen worden aangevraagd. Het kan dus gaan om kunstenaars, kunstenorganisaties, galeries, curatoren, vormgevers, bemiddelaars, managementbureaus, enzovoort.

Ook buitenlandse organisaties kunnen een aanvraag voor een project indienen, als er een link is met de Vlaamse Gemeenschap. Er moet wel steeds een presentatieluik aan het project verbonden zijn. Een buitenlands festival dat bijvoorbeeld een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.  

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan 300.000 euro komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.  

Functies?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor alle functies namelijk ‘ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of voor elke combinatie van deze functies. 

Indiendata?

Op 6 juli besliste de Vlaamse Regering om het aantal subsidierondes voor projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet aan te passen. De drie rondes met indiendatum 15/01, 15/05 en 15/09 worden vanaf 2019 teruggebracht naar twee rondes:

 • indiendatum 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari van het volgende jaar)
 • indiendatum 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van het zelfde jaar).

Eenmalige overgangsmaatregel voor kunstenaars: indiendatum 15/01/2019 voor beurzen en projecten van individuele kunstenaars tot een bedrag van 15.000 euro.

Criteria projecten

Er zijn vijf criteria waaraan een dossier wordt getoetst, namelijk:  

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer:
  • het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
  • een haalbare en realistische begroting
  • aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars
 3. positionering en samenwerking
 4. landelijke en/of internationale betekenis
 5. indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking wordt voor projectsubsidies specifiek ingevuld per functie. Meer hierover vindt u onder welke zijn de functies?