Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Aanvraagprocedure

Onontvankelijke aanvragen

Onvolledige aanvragen zijn onontvankelijk. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media meldt de aanvrager het onontvankelijk zijn binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Als onvolledig gelden:

  • aanvragen waarbij de door de aanvrager in te vullen vakken niet of onvolledig werden ingevuld.
  • aanvragen waarbij de vereiste bijlage(n) ontbreken
  • aanvragen met een ontoereikende provenance (herkomst- en eigendomsgeschiedenis)


Ongeldige aanvragen

Een aanvraag is ongeldig indien:

1° het cultuurgoed waarvoor een vergunning wordt gevraagd, niet wettig en definitief in de Vlaamse Gemeenschap is.

Met 'wettig' wordt bedoeld dat het cultuurgoed zich in de Vlaamse Gemeenschap moet bevinden in overeenstemming met de door België afgesloten internationale verdragen ter bestrijding van de illegale uitvoer van cultuurgoederen.

Aanvragen voor cultuurgoederen die zich in overtreding van de Europese regelgeving in de Vlaamse Gemeenschap bevinden, zijn derhalve ongeldig (verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende uitvoer van cultuurgoederen en richtlijn 2014/60/EU van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht).

Hetzelfde geldt voor de aanvragen voor cultuurgoederen die na de inwerkingtreding (1/7/2009) van het Unesco ’70-verdrag ‘met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen’ in België werden gebracht zonder toelating daartoe vanwege het land van herkomst.

Definitief’ betekent dat het topstuk zich niet op een of andere tijdelijke basis in de Vlaamse Gemeenschap bevindt.

2° het cultuurgoed waarvoor een vergunning wordt gevraagd, onder de bescherming van de monumentenwetgeving valt en de aanvraag is ingediend zonder het akkoord vanwege het bevoegde gewest;

3° het cultuurgoed onder de toepassing valt van de wetgeving van de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Federale Overheid en in overtreding van deze wetgeving een vergunning tot uitvoer wordt aangevraagd.

4° het cultuurgoed waarvoor een vergunning wordt gevraagd, het voorwerp vormt van een verzoek of vordering tot teruggave op basis van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse staten zijn gebracht, of op basis van een internationaal cultuurgoederenverdrag dat in de Vlaamse Gemeenschap van toepassing is.

Vergunningen die op basis van een ongeldige aanvraag werden afgeleverd, zijn nietig.


Aflevering vergunning

De Vlaamse Regering levert de vergunning af binnen 15 dagen na de ontvangst van een ontvankelijke aanvraag.

Die termijn kan door de Vlaamse Regering eenmalig met 20 dagen verlengd worden indien zij van mening is dat een grondiger onderzoek van de aanvraag vereist is.

De toegekende vergunning kan u als aanvrager afhalen op het werkadres van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media of wordt u per post bezorgd.


Weigering van een vergunning

Een aanvraag wordt geweigerd indien het cultuurgoed waarvoor een vergunning werd aangevraagd een topstuk is in de zin van het Topstukkendecreet [zeldzaam en onmisbaar voor de Vlaamse Gemeenschap (cfr. art. 2 bis Topstukkendecreet)] en er geen toelating kan voorgelegd worden om dit topstuk buiten Vlaanderen te brengen (art. 11 Topstukkendecreet).

De aanvragen van een algemene of specifieke open vergunning kunnen geweigerd worden indien de Vlaamse overheid meent dat er onvoldoende zekerheid is dat de goederen in goede terug ingevoerd worden.