Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wanneer is een uitvoervergunning vereist?

De Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen onderscheidt vijftien categorieën  van cultuurgoederen waarvoor een uitvoervergunning vereist is om ze buiten de EU te brengen.


Lijst vergunningsplichtige cultuurgoederen
 

Categorie

Omschrijving

Waardedrempel (euro)

Goederencode

1

Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van:

 • Opgravingen en vondsten, op land en in zee
 • Oudheidkundige locaties
 • Oudheidkundige collecties

Geen

9705 00 00

9706 00 00

2

Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar

Geen

9705 00 00

9706 00 00

3

Afbeeldingen, schilderijen die niet tot categorie 4 of 5 behoren en geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)

150.000

9701

4

Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond (1)

 

* als bij een aquarel, gouache of pasteltekening de ondertekeningen te zien is, wordt het object beschouwd als een tekening (categorie 5)

30.000

9701

5

Mozaïeken, ongeacht van welke materialen, die geheel met de hand zijn vervaardigd en niet tot categorie 1 of 2 behoren, en tekeningen ** die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)

 

** onder tekeningen wordt hier niet begrepen gekleurde tekeningen als genoemd in categorie 4 (gouaches, pastels, aquarellen)

15.000

6914

9701

6

Oorspronkelijke gravures, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede de originele affiches (1)

15.000

Hoofdstuk 49

9702 00 00

8442 50 99

7

Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens hetzelfde procedé als de oorspronkelijke stukken (1), en die niet tot categorie 1 behoren

50.000

9703 00 00

8

Fotoafdrukken, films en negatieven daarvan (1)

15.000

3704, 3705, 3706

4911 91 80

9

Wiegendrukken en manuscripten ***, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in verzamelingen (1)

 

*** onder wiegedrukken wordt verstaan gedrukte boeken van vóór 1501, zogenaamde incunabelen. Onder manuscripten (handschriften) worden ook verstaan gedrukte boeken met handgeschreven aantekeningen ouder dan 50 jaar

Geen

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10

Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen

50.000

9705 00 00

9706 00 00

 

11

Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar

15.000

9706 00 00

12

Archieven en onderdelen daarvan, ongeacht de aard en het materiaal, ouder dan 50 jaar

Geen

3704, 3705, 3706

4901, 4906

9705 00 00

9706 00 00

 

13

 1. Verzamelingen(2) en exemplaren voor verzamelingen van fauna, flora, mineralen en anatomische delen
 2. Verzamelingen (2) van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch **** belang

 

**** losse munten vallen niet onder het begrip verzameling en vallen onder categorie 15

50.000

9705 00 00

9705 00 00

14

Vervoersmiddelen, ouder dan 75 jaar

50.000

9705 00 00

(hoofdstukken 86 t/m 89)

15

Andere antiquiteiten die niet tot de categorieën A1 t/m A14 behoren:

 1. Tussen 50 en 100 jaar oud:
  • Speelgoed, spellen
  • Glaswerk
  • Edelsmidwerk
  • Meubelen en meubelstukken
  • Optische instrumenten en instrumenten voor de fotografie of de cinematografie
  • Muziekinstrumenten
  • Uurwerken
  • Houtwaren
  • Aardewerk
  • Tapisserieën
  • Tapijten
  • Behangselpapier
  • Wapens
 2. meer dan 100 jaar oud

50.000

 

 

Hoofdstuk 95
7013
7114
Hoofdstuk 94

Hoofdstuk 90

Hoofdstuk 92
Hoofdstuk 91
Hoofdstuk 44

Hoofdstuk 69
5805 00 00
Hoofdstuk 57
4814
Hoofdstuk 93

9706 00 00

 

 1. Ouder dan 50 jaar en niet meer in bezit van de maker.
 2. Als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, namelijk “Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 9705 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen dat voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen, en een hoge waarde hebben”.

 


De vergunningsplicht is per categorie afhankelijk van drempels voor ouderdom en waarde. Als u bijvoorbeeld een beeldhouwwerk (categorie 7) wil uitvoeren, dan geldt een ouderdomsdrempel van 50 jaar en een waardedrempel van 50.000 euro. Wanneer het beeldhouwwerk nog geen vijftig jaar oud is en/of de waarde van dit beeldhouwwerk lager ligt, dan is er geen vergunning vereist. Voldoet het beeldhouwwerk wel aan deze beide criteria, dan is een uitvoervergunning vereist.

De vergunningsplicht geldt zowel voor definitieve uitvoer (bijvoorbeeld bij verkoop) naar een land buiten de EU, als voor tijdelijke uitvoer (bijvoorbeeld in functie van een tijdelijke tentoonstelling).