Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

Decreet

Op vrijdag 24 februari 2017 bekrachtigde en kondigde de Vlaamse Regering het Decreet houdende de Ondersteuning van Cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (Vlaamse Codex) af.

Het decreet werd op 4 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is officieel van kracht vanaf 14 april 2017.

 

Uitvoeringsbesluit

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 werd definitief goedgekeurd op 20 juni 2017.

Het uitvoeringsbesluit vult het decreet aan. De Vlaamse Regering specificeert enkele voorwaarden en criteria en verfijnt een heel aantal procedures. Ze legt regels vast voor verantwoording, toezicht en evaluatie en bepaalt regels voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en de advisering van aanvraagdossiers.

 

Memorie van toelichting

Het ontwerp van decreet werd ingediend samen met een memorie van toelichting (PDF). In de memorie wordt aangegeven waarom er een nieuw decreet nodig is en wordt elk artikel van het decreet inhoudelijk besproken.

Een memorie van toelichting wordt na de indiening van een decreet in het parlement niet meer gewijzigd. Het decreet kan wel nog worden aangepast naar aanleiding van besprekingen in het parlement. Om die reden is een memorie interessante achtergrondlectuur, maar kunnen er elementen in staan die niet volledig correct (meer) zijn.

 

Bijkomende informatie

Noot: hou er rekening mee dat de presentaties gegeven werden op basis van de toenmalige versie van het decreet. Tijdens de procedure van totstandkoming van het decreet zijn er nog aanpassingen gebeurd die mogelijk kunnen afwijken van de inhoud van deze presentaties.

 

Verloop goedkeuringsprocedure