Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Disclaimer

Gebruik van de website
 
De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en de informatiekanalen van 1700, en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.
 
Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via telefoon, e-mail of sociale media tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kan u met ons contact opnemen. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen van 1700 volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.
 
Algemeen karakter
 
Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. De Vlaamse Infolijn kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.
 
De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en van de infokanalen van 1700 kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.
 
De beelden en de filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.
 
Hyperlinks en verwijzingen
 
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
 
Bescherming van persoonsgegevens
 
De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de websites en de informatiekanalen van 1700 beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 
Cookies
 
Deze website maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:
 
E-mail

De inhoud van e-mails versrtuurd door personeelsleden van Kunsten en Erfgoed, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van Kunsten en Erfgoed stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Kunsten en Erfgoed ontvangt, vragen wij dat te melden aan Kunsten en Erfgoed en de e-mail te wissen.