Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

UNESCO ’70 - conventie inzake restitutie van cultuurgoederen

De UNESCO-conventie van 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen, is het voornaamste internationale rechtsinstrument om de illegale (ongeoorloofde) handel in cultuurvoorwerpen op wereldvlak te voorkomen en te bestrijden. België trad op 31 maart 2009 toe tot dit Verdrag.

In 2009 werd het ambtelijk Overlegplatform invoer, uitvoer en restitutie van cultuurgoederen  opgericht.  Aan dit platform nemen alle bevoegde federale, Gemeenschaps- en Gewestinstanties deel.  Dit platform stelde in de loop van 2012 het ontwerp van omzettingswet voor het UNESCO ‘70 Verdrag op. Dit ontwerp zal in de loop van 2015 door de federale regering in behandeling worden genomen.  De grote lijnen van dit ontwerp zijn:

  • het verbieden van het importeren van cultuurgoederen  die  werden uitgevoerd of ontvreemd uit een museum, archief, bibliotheek of monument van een lidstaat die het  Verdrag tekende
  • de verplichte teruggave van de cultuurgoederen die op onwettige wijze in België zijn als er een correcte vergoeding voor de bezitters die ter goeder trouw hebben gehandeld is voorzien.