Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raad van Cultuur en de Raadswerkgroep Cultuur

De Raad van Ministers is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de EU. De samenstelling van de Raad varieert afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat. Zo is de Raad van Cultuur samengesteld uit de ministers van de lidstaten die bevoegd zijn voor cultuur. Het voorzitterschap van de Raad wordt door elke lidstaat van de Unie om beurt uitgeoefend voor een termijn van zes maanden.

De sectorale ministerraden (Cultuur, Jeugd, Sport en Audiovisuele Zaken) worden voorbereid door de raadswerkgroepen. Zo is er ook een Raadswerkgroep Cultuur. Binnen het beleidsdomein CJSM, waar Kunsten en Erfgoed van deel uit maakt, wordt dit opgevolgd door de attaché Cultuur en Media die deel uitmaakt van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.

De Raadswerkgroep volgt mee het Programma Creatief Europa op en tracht invloed uit te oefenen op het beleid, door aanbevelingen of resoluties aan de Raad te formuleren.